Všeobecné obchodní podmínky

Machinery Movers s.r.o.
se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2
Identifikační číslo 08676038, DIČ CZ086 76 038
Telefon: +420 608 800 680 e-mail: [email protected]
WWW:
machinerymovers.cz, machinerydealers.cz, machinerymovers.de

Základní ustanovení

1) Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ ) upravují vzájemné vztahy mezi objednatelem a Machinery Movers s.r.o. jako dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování a s ním spojenou montáží, demontáží, popř. likvidací věcí – zejména odvozem na sběrný dvůr atd. (dále jen „stěhování“) a stávají se nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Machinery Movers s.r.o. zpravidla jako zhotovitelem či poskytovatelem stěhovacích služeb (dále též jen dodavatel) na straně jedné a objednatelem na straně druhé bez ohledu na formu uzavření smluvního vztahu (písemná smlouva, akceptace objednávky apod.), pokud vlastní smlouva výslovně neupraví některé z podmínek provedení stěhování odchylně. Otázky neupravené podmínkami ani smlouvou se řídí občanským zákoníkem (zák.č.89/2012 Sb. v platném znění).
2) V případě pochybností je pro smluvní vztah závazná podoba Podmínek zveřejněná na webových stránkách Machinery Movers s.r.o. v okamžiku odeslání objednatelovy objednávky Machinery Movers s.r.o., je-li smlouva uzavřena akceptací objednávky ze strany Machinery Movers s.r.o. a není-li v akceptaci objednávky výslovná odchylka od Podmínek.
3) Zasláním objednávky anebo akceptací nabídky učiněné ze strany Machinery Movers s.r.o. objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi jako se součástí ujednaných podmínek realizace stěhování souhlasí.
4) Veškerá prezentace (zejména služeb) dodavatele umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně v prezentaci uvedených činností či zboží.

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky

1) Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) stěhovacích služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na webových (www) stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky zpracuje a objednateli zašle nabídku služeb včetně odhadu ceny.
2) Závaznou objednávku stěhovacích služeb může objednatel dodavateli učinit
prostřednictvím telefonu, e-mailem nebo SMS nebo listinou – písemně anebo přijetím nabídky dodavatele podle předchozího odstavce, doručením na kontaktní adresu objednatele dle těchto Podmínek, a to, není-li v nabídce uvedeno jinak, v termínu dodavatelem v nabídce uvedeném, nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svůj projev vůle učinil telefonicky, aby jej dodavateli doručil některým z dalších uvedených způsobů doručení (autorizoval) ve lhůtě dodavatelem určené. V případě prodlení objednatele s doručením závazné nabídky zaniká povinnost dodavatele službu za podmínek uvedených v nabídce poskytnout.
3) V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na webových stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.
4) Dodavatel objednávku potvrdí jedním z výše uvedených způsobů pro její doručení,
(zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky) a to zpravidla během 24 hodin od doručení a nejpozději do 24:00 hod. dne předcházeného požadovanému datu provedení zakázky, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak. Smluvní vztah vznikne, není-li výslovně dohodnuto jinak, akceptací objednávky dodavatelem.
5) Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách
zveřejní oznámení o přerušení přijímání objednávek.
6) Dodavatel si může vyhradit (zejména v případech nestandardních zakázek) uzavření
písemné smlouvy, což objednateli zpravidla sdělí v reakci na objednávku .
7) Náklady spojené s předsmluvním jednáním si nesou strany ze svého bez nároku na jejich
náhradu.
8) Dodavatel vychází z předpokladu, že údaje uvedené objednatelem v objednávce, popř.
v rámci předsmluvních jednání jsou pravdivé. V případě rozporu mají přednost údaje v objednávce.

Zrušení objednávky

1) Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla dodavatelem objednateli potvrzena.
2) Strany se mohou dohodnout na ukončení smluvního vztahu i kdykoli později. Dodavatel může ukončení smluvního vztahu podmínit náhradou již vynaložených nákladů na přípravu realizace stěhování.
3) Pohledávku z titulu náhrady vynaložených nákladů na přípravu realizace stěhování je zhotovitel oprávněn uspokojit i jednostranným započtením proti pohledávce objednatele na vrácení zálohy ceny stěhování.
4) V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny stěhování, není zjevně vadným údajem dodavatel vázán. Dodavatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli upravenou nabídku se správným údajem. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až na základě upravené nabídky.

Odstoupení od smlouvy

1) Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část odstoupením v případě zásahu tzv.vyšší moci, tj. při vzniku okolností, které objednateli brání či podstatně ztíží splnění závazků a které nemohl předvídat či odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, stávka, válečná událost, havárie apod. V těchto případech dodavatel objednatele neprodleně po zjištění existence vyšší moci vyrozumí a, bude-li v možnostech dodavatele závazky zcela či z části náhradně splnit, projedná s objednatelem další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou cenu zakázky, bude mu tato platba vrácena zpět na jeho účet nebo jiným dohodnutým způsobem v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů), nedohodnou-li se strany jinak. Dodavatel má právo si ponechat částku odpovídající části ceny odpovídající již splněným závazkům, je-li výsledek plnění pro objednatele využitelný.
2) Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí ze strany objednatele posunout dobu zahájení realizace zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat.
3) S ohledem na skutečnost, že stěhování je individuální záležitostí vyžadující dodavatelovu přípravu na základě poučené objednávky objednatele, nese objednatel v případě svého odstoupení od smlouvy odpovědnost za náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s přípravou realizace zakázky.

Právo dodavatele na změnu ceny

1) Dodavatel je oprávněn změnit výši ceny zakázky , pokud se po uzavření smlouvy zjistí, že údaje z nichž původní cena vycházela, nejsou úplné či pravdivé, nebo dojde-li nezávisle na vůli dodavatele k podstatnému zvýšení nákladů na realizaci zakázky (např.nárůst cen pohonných hmot), popř.vyskytnou-li se překážky provedení díla či nutnost provedení prací, které v době sjednání smlouvy nebyly známé. ,
2) Dodavatel je povinen seznámit objednatele s okolnostmi podmiňujícími zvýšení ceny a navrhnout výši nové ceny, popř. způsob jejího určení. Současně dodavatel stanoví objednateli lhůtu k vyjádření se. Po dobu od vyrozumění objednatele do doručení objednatelova vyjádření neběží lhůta pro realizaci zakázky.
3) Pokud objednatel smluvní vztah po oznámení dle odst.2 v dodavatelem stanovené lhůtě pro vyjádření jednostranně neukončí, má se pro účely vzájemných vztahů stran, že objednatel se změnou ceny souhlasí.
4) Nesouhlasí-li objednatel se zvýšenou cenou, má právo od smlouvy odstoupit. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšenou cenou, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel má v takových případech odstoupení od smlouvy nárok na zaplacení poměrné části díla a na náhradu nákladů vynaložených (včetně nákladů, které dodavatel bude povinen vynaložit) v souvislosti se splněním závazků z nedokončené části díla.

Platební podmínky

1) Není-li výslovně dohodnuto jinak, popř.neuvede-li dodavatel jinak v souvislosti s uzavíráním smlouvy, je cena splatná zásadně bezhotovostně v rozsahu 50% výše před zahájením prací jako nezbytná podmínka zahájení realizace zakázky dodavatelem a v rozsahu 50% po dokončení zakázky. Prodlení objednatele se zaplacením první části ceny vylučuje prodlení dodavatele se splněním závazku provést stěhování.
2) Přesáhne-li prodlení objednatele se zaplacením první části ceny 24 hodin, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit při zachování nároku na náhradu nákladů, které vynaložil či bude nucen vynaložit v souvislosti s vytvořením podmínek pro realizaci zakázky.
3) Cenu dodavatel fakturuje.
4) Cena je zaplacena připsáním peněžní částky na účet dodavatele.

5) Poplatek za zpracování a zaslání písemné mimosoudní výzvy k úhradě dluhu představuje 1.000,-Kč bez DPH a je splatný k výzvě dodavatele.

Součinnost objednatele

1) Objednatel je povinen úplně a pravdivě informovat dodavatele o skutečnostech významných pro realizaci zakázky a pro stanovení ceny.
2) Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:
. umožnit zhotoviteli přístup ke předmětu stěhování (dále též jen stroj);
. poskytnout dodavateli informace o předmětu stěhování (návod, technologický postup)
a o přístupu k naložení či instalaci (nosnost výtahu, schodiště apod.), popř.o výskytu nebezpečných
látek a o rizicích škod;
. zajistit možnost příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
. zajistit přípravky pro stěhování strojů, pokud nebylo domluveno jinak;
. odčerpat provozní kapaliny stroje, pokud nebylo dohodnuto jinak;
. připravit stroj do stěhovací polohy, pokud nebyla příprava součástí zakázky;
. zajistit po celou dobu stěhování k dispozici dodavatele vysokozdvižný vozík pokud nebylo součástí objednávky;
. zajistit průchodnost vstupních otvorů (zpravidla dveří), schodišť a jiných prostor v budově, zajistit
funkčnost výtahu;
. poskytnout k žádosti dodavatele odborný dohled nad demontáži či montáží předmětu stěhování,
. zabezpečit hlídání předmětu stěhování při stěhování v době, kdy jsou mimo dohled stěhovacích
manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru
stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);
. připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení
vjezdu na určené místo.
3) Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejména následující:
a) věci zakázané či pocházející z trestné činnosti;
b) věci ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a
psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny,
plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod. nedohodnou-li se smluvní strany jinak
a nevytvoří-li objednatel legální podmínky nakládání s uvedenými věcmi;
c) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;
d) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla
nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů, nedohodnou-li
se strany výslovně jinak;
Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm.
c) a d), nenese objednatel odpovědnost za vznik nahodilé škody na takové stěhované věci.

Reklamace, náhrada škody

1) Objednatel je povinen zkontrolovat stěhované věci při jejich převzetí, nejpozději při dokončení realizace zakázky. Nejpozději při dokončení realizace zakázky se objednatel povinen si prověřit stav prostor, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování, upozorní okamžitě na své zjištění a sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Strany zajistí dokumentaci poškození. Na později zjištěná poškození nebude brán zřetel. Dodavatel se zavazuje neprodleně sdělit své stanovisko k jednotlivým avizovaným poškozením, a to – není-li ke zjištění příčiny třeba více informací – v Reklamačním protokolu.
2) Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech, resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.
3) Dodavatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku jednání (konání či opomenutí konání) objednatele , zejména nerespektování dodavatelova doporučení sledujícího prevence vzniku škody, neposkytnutí součinnosti objednatele, vad obalů či pomůcek zajištěných objednatelem či v důsledku nesprávných informací o předmětu stěhování či o trase stěhování.
4) Dodavatel dále není odpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných věcí a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší stroje apod.
5) V případě existence dodavatelovy odpovědnosti za škodu se objednatel zavazuje poskytnout potřebné informace či součinnost dodavatelově smluvní pojišťovně v zájmu vypořádání následků škody z pojištění odpovědnosti dodavatele.
6) Odpovědnost dodavatele za škodu není důvodem krácení nároku na cenu zakázky, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.,

Řešení sporů

1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a objednatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy.
2) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3) Prodávající je oprávněn k poskytování stěhovacích služeb na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2) Objednatel doručuje dodavateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
3) Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá obdobná právní jednání existující před počátkem platnosti těchto podmínek.
Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny na webových stránkách dodavatele 15.2.2023 a jsou platné ode dne 16.2.2023
4) Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách.

V Praze dne 15.2.2023