Všeobecné obchodní podmínky

Machinery Movers s.r.o.

se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2

Identifikační číslo 08676038, DIČ CZ086 76 038

Telefon: +420 608 800 680    e-mail: info@machinerymovers.cz

WWW:

machinerymovers.cz, machinerydealers.cz, machinerymovers.de

 

Základní ustanovení

 

 • Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ ) upravují vzájemné vztahy mezi objednatelem a Machinery Movers s.r.o. jako dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování a s ním spojenou montáží, demontáží, popř. likvidací věcí – zejména odvozem na sběrný dvůr atd. (dále jen „stěhování“) a stávají se nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Machinery Movers s.r.o. zpravidla jako dodavatele či poskytovatelem stěhovacích služeb (dále též jen dodavatel) na straně jedné a objednatelem na straně druhé bez ohledu na formu uzavření smluvního vztahu (písemná smlouva, akceptace objednávky apod.), pokud vlastní smlouva výslovně neupraví některé z podmínek provedení stěhování odchylně. Otázky neupravené podmínkami ani smlouvou se řídí občanským zákoníkem (zák.č.89/2012 Sb. v platném znění).
 • V případě pochybností je pro smluvní vztah závazná podoba Podmínek zveřejněná na webových stránkách Machinery Movers s.r.o. v okamžiku odeslání objednatelovy objednávky Machinery Movers s.r.o., je-li smlouva uzavřena akceptací objednávky ze strany Machinery Movers s.r.o. a není-li v akceptaci objednávky výslovná odchylka od Podmínek.
 • Zasláním objednávky anebo akceptací nabídky učiněné ze strany Machinery Movers s.r.o. objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi jako se součástí ujednaných podmínek realizace stěhování souhlasí.
 • Veškerá prezentace (zejména služeb) dodavatele umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně v prezentaci uvedených činností či zboží.

 

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky a navazující úkony

 

 • Dodavatel poskytuje služby (i) stěhovací a služby (ii) montážní.
 • Objednatel může dodavateli zaslat poptávku stěhovacích nebo montážních služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na webových (www) stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky zpracuje a objednateli zašle nabídku služeb včetně odhadu ceny.
 • Závaznou objednávku služeb může objednatel dodavateli učinit

prostřednictvím telefonu, e-mailem nebo SMS nebo listinou – písemně anebo přijetím nabídky dodavatele podle předchozího odstavce, doručením na kontaktní adresu   objednatele dle těchto Podmínek, a to, není-li v nabídce uvedeno jinak, v termínu dodavatelem v nabídce uvedeném, nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svůj projev vůle učinil telefonicky, aby jej dodavateli doručil některým z dalších uvedených způsobů doručení (autorizoval) ve lhůtě dodavatelem určené. V případě prodlení objednatele s doručením závazné nabídky zaniká povinnost dodavatele službu za podmínek uvedených v nabídce poskytnout.

 • V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na webových stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak, a dále vymezí které ze služeb poptává, a popíše základní charakteristiky věcí, které budou předmětem služby, a místa odeslání a doručení těchto věcí
 • Dodavatel objednávku potvrdí jedním z výše uvedených způsobů pro její doručení,

(zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky) a to zpravidla během 24 hodin od doručení a nejpozději do 24:00 hod. dne předcházeného požadovanému datu provedení zakázky, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak. Smluvní vztah vznikne akceptací objednávky dodavatelem.

 • Dodavatel si může vyhradit (zejména v případech nestandardních zakázek)  uzavření

písemné smlouvy, což objednateli zpravidla sdělí v reakci na objednávku.

 • Dodavatel vychází z předpokladu, že údaje uvedené objednatelem v objednávce, popř.

v rámci předsmluvních jednání jsou pravdivé a úplné. V případě kdy se ukáže opak, odpovídá objednatel za následky způsobené porušením této povinnosti.

 • Po potvrzení objednávky se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli úplné a přesné údaje o předmětu plnění, zejména fotodokumentací. V případě přání dodavatele je povinen umožnit osobě pověřené dodavatelem prověření místa realizace zakázky (přijetí i odeslání věcí a věci montáže).
 • Ve lhůtě 30 dní od provedení návštěvy pověřené osoby, nebo od zaslání všech podkladů, se zavazuje dodavatel navrhnout harmonogram realizace díla. Objednatel však bere na vědomí, že dodavatel může z interních důvodů jednostranně změnit tento časový harmonogram, a nenese odpovědnost za škodu tímto způsobenou.
 • Ve lhůtě 30 dní po potvrzení se dodavatel zavazuje vypracovat cenovou nabídku dle jemu známých skutečností, a tuto zaslat stejným způsobem objednateli. Ve lhůtě 14 dní je pak objednatel povinen uhradit vyčíslenou zálohu. Zároveň záloha musí být uhrazena před započetím prací.

Cena obsažená v tomto potvrzení se zvyšuje o DPH v zákonné sazbě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny sazby DPH mezi uzavřením smlouvy a poskytnutí zdanitelného plnění se objednatel zavazuje k dojednané ceně uhradit částku včetně v té době účinné sazby DPH.

.

 

Ukončení smlouvy ze strany objednatele 

 

 • Objednatel může od uzavřené smlouvy odstoupit. V takovém případě nese objednatel náklady vynaložené dodavatelem na analýzu objednávky (viz činnosti v předchozím ustanovení), navýšené o 50 %, které představují ušlý zisk dodavatele.
 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se tento uhradit storno poplatek, a to ve výši 50 % ceny v případě odstoupení od smlouvy od 7 do 21 dnů před plánovanou realizací. V případě odstoupení od smlouvy méně než 7 dnů před plánovanou realizací díla, vzniká povinnost na doplacení smluvní pokuty ve výši zbývající části ceny díla.
 • Pohledávku z titulu náhrady vynaložených nákladů na přípravu realizace stěhování je dodavatel oprávněn uspokojit i jednostranným započtením proti pohledávce objednatele na vrácení zálohy ceny stěhování.

 

Právo dodavatele na změnu ceny

 

 • Dodavatel je oprávněn změnit výši ceny zakázky, pokud se po uzavření smlouvy zjistí, že údaje z nichž původní cena vycházela, nejsou úplné či pravdivé, dojde-li nezávisle na vůli dodavatele k podstatnému zvýšení nákladů na realizaci zakázky (např. nárůst cen pohonných hmot), Popř. pokud dodavatel indikuje tzv. ztížené pracovní podmínky. Ztíženými pracovními podmínkami se rozumí situace kdy se skutečná realizace zakázky odchýlila od údajů prvotně poskytnutých objednatelem, typicky zejména ve vztahu k množství a typu stěhovaných věcí, váhy, specifik věcí, nutnosti a složitosti montáže, nemožnost parkování v blízkosti cílového objektu, nedokonalého zajištění přístupových tras apod, a dále jsou jimi skutečnosti způsobené nedostatečnou součinností 
 • Dodavatel je povinen seznámit objednatele s okolnostmi podmiňujícími zvýšení ceny a navrhnout výši nové ceny, popř. způsob jejího určení. Současně dodavatel stanoví objednateli lhůtu k vyjádření se. Po dobu od vyrozumění objednatele do doručení objednatelova vyjádření neběží lhůta pro realizaci zakázky, a tento za držení realizace zakázky nenese odpovědnost.
 • Pokud objednatel smluvní vztah po oznámení dle odst. 2 v dodavatelem stanovené lhůtě pro vyjádření výslovně neukončí, má se pro účely vzájemných vztahů stran, že objednatel se změnou ceny souhlasí.
 • Nesouhlasí-li objednatel se zvýšenou cenou, má právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel má v takových případech odstoupení od smlouvy nárok na zaplacení poměrné části díla a na náhradu nákladů vynaložených (včetně nákladů, které dodavatel bude povinen vynaložit) v souvislosti se splněním závazků z nedokončené části díla. V případě takového odstoupení nenese dodavatel odpovědnost za ušlý zisk, který vznikl objednateli, ani za jinak vzniklou škodu.
 • V případech, kdy je nutné vynaložit vícepráce a současně již není možné od realizace díla odstoupit, zavazuje se objednatel nahradit vícepráce hodinovou sazbou ve výši 2200 Kč bez DPH za každého pracovníka dodavatele. S postupem dle tohoto ustanovení je dodavatel povinen objednatele upozornit.
 • Dodavatel uvádí, že za pracovní den se považuje 8 hodin v průběhu 24 hodin. Pokud je nezbytné v průběhu 24 hodin realizovat dílo více než 8 hodin, považuje se toto z pohledu ceníku za 1,5 pracovního dne.

 

 

Ukončení smlouvy ze strany dodavatele

 

 • Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zásahu tzv. vyšší moci, tj. při vzniku okolností, které objednateli brání či podstatně ztíží splnění závazků a které nemohl předvídat či odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, stávka, válečná událost, havárie apod, nebo situace kdy dodavatel dodatečně vyhodnotí zakázku ve smyslu že ji nelze provést bezpečně, nebo v souladu s relevantními předpisy, zejména bezpečnosti ochrany zdraví při práci, nebo pokud zjistí poskytnutí nesprávných informací ze strany objednatele, týkajících se věcí, které jsou předmětem zakázky, nebo týkající se místa v němž má být zakázka realizována.
 • Dodavatel má právo si ponechat částku odpovídající části ceny odpovídající již splněným závazkům, nebo náhradu této částky po objednateli vyžadovat. Tato cena zahrnuje náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s přípravou zakázky, a současně 50% představující ušlý zisk. Současně dodavatel nenese odpovědnost za ušlý zisk objednatele, který v souvislosti s takovým odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele vznikl, ani za jinak vzniklou škodu v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

 

Platební podmínky

 

 • Není-li výslovně dohodnuto jinak, popř. neuvede-li dodavatel jinak v souvislosti s uzavíráním smlouvy, je cena splatná zásadně bezhotovostně v rozsahu 50% výše před zahájením prací jako nezbytná podmínka zahájení realizace zakázky dodavatelem a v rozsahu 50% po dokončení zakázky, a to ve lhůtě 14 dní. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením první části ceny není objednatel v prodlení se splněním konkrétní povinnosti v rámci realizace díla.
 • Přesáhne-li prodlení objednatele se zaplacením první části ceny7 dní, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit při zachování nároku na náhradu nákladů, které vynaložil či bude nucen vynaložit v souvislosti s vytvořením podmínek pro realizaci zakázky.
 • Cena je zaplacena připsáním peněžní částky na účet dodavatele.

 

 • Poplatek za zpracování a zaslání písemné mimosoudní výzvy k úhradě dluhu představuje 000,-Kč bez DPH a je splatný k výzvě dodavatele.

 

Povinnosti objednatele

 

 • Objednatel je povinen úplně a pravdivě informovat dodavatele o skutečnostech významných pro realizaci zakázky a pro stanovení ceny. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen k náhradě škody objednateli, která vznikne v příčinné souvislosti se sdělením nepravdivých nebo neúplných skutečností ze strany objednatele. Současně v takovém případě nenese dodavatel odpovědnost za nerealizaci díla, a event. z toho vyplývající vzniklé škody nebo ušlého zisku.
 • Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

       . umožnit dodavateli přístup ke předmětu stěhování (dále též jen stroj);

      . poskytnout dodavateli informace o předmětu stěhování (návod, technologický postup)

        a o přístupu k naložení či instalaci (nosnost výtahu, schodiště apod.), popř.o výskytu nebezpečných

        látek a o rizicích škod;

     . zajistit možnost příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

     . zajistit přípravky pro stěhování strojů, pokud nebylo domluveno jinak;

     . odčerpat provozní kapaliny stroje, pokud nebylo dohodnuto jinak;

     . připravit stroj do stěhovací polohy, pokud nebyla příprava součástí zakázky;

     . zajistit po celou dobu stěhování k dispozici dodavatele vysokozdvižný vozík, pokud nebylo součástí objednávky;

     . zajistit průchodnost vstupních otvorů (zpravidla dveří), schodišť a jiných prostor v budově, zajistit

       funkčnost výtahu;

     . poskytnout k žádosti dodavatele odborný dohled nad demontáži či montáží předmětu stěhování,

     . zabezpečit hlídání předmětu stěhování při stěhování v době, kdy jsou mimo dohled stěhovacích

       manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru

       stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);

    . připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení

      vjezdu na určené místo.

     .a další skutečnosti jako takové označeny dodavatelem.

V případě nutnosti vyvinout součinnost ze strany objednatele bude objednatel k tomuto písemně vyzván, a až do doby poskytnutí součinnost není dodavatel v prodlení se splněním své povinnosti poskytnout službu. V případě neposkytnutí součinnosti ani v dodatečně stanovené lhůtě může dodavatel od smlouvy odstoupit. Event. v případě neposkytnutí součinnosti má dodavatel právo jednostranně zvýšit cenu, která zohlední nutné vícepráce.

4) Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí ze strany objednatele posunout dobu zahájení realizace zakázky v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany objednatele, a z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat, ale i dodatečné zjištění podmínek které mění možnost realizace poskytnutí služby. V případě aplikace tohoto právo je dodavatel povinen objednatele notifikovat písemně.

5) Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejména následující:

 1. a) věci zakázané či pocházející z trestné činnosti;
 2. b) věci ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a

   psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny,

   plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod. nedohodnou-li se smluvní strany jinak

   a nevytvoří-li objednatel legální podmínky nakládání s uvedenými věcmi;

 1. c) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;
 2. d) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla

   nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů, nedohodnou-li

   se strany výslovně jinak;

   Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm.

 1. c) a d), nenese objednatel odpovědnost za vznik nahodilé škody na takové stěhované věci.

6) Objednatel je povinen výslovně upozornit dodavatel na existenci křehkých věcí, a seznámit dodavatele se všemi podmínkami speciálního nakládání. Dodavatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesplněním této informační povinnosti objednatele, spočívající v tom že dodavatel si křehkosti a specifických vlastností věcí není vědom, a nemůže je předvídat. 

 • Objednatel se zaručuje, že podlaha a povrh na kterému bude stěhovací služba poskytnuta má dostatečnou nosnost pro realizaci stěhovací služby, v kontextu hmotnosti, které při poskytnutí této služby bude vystaven.
 • Objednatel je povinen předat veškeré informace a kompletní dokumentaci vztahující se k věcem, které jsou předmětem služby, před zahájením prací provést odpojení těchto věcí od přívodu elektrického proudu. Současně je povinen upozornit na všechny ostatní okolnosti, které jsou pro realizaci díla nezbytné. Dodavatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nepředání relevantních informací objednatelem. Objednatel nese škodu za to, že všechny skutečnosti relevantní dle tohoto ustanovení nesdělí.

 

 

Reklamace, náhrada škody

 

 • Objednatel je povinen zkontrolovat stěhované věci při jejich převzetí, nejpozději při dokončení realizace zakázky. Nejpozději při dokončení realizace zakázky se objednatel povinen si prověřit stav prostor, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že objednatel zjistí poškození vzniklé při stěhování, upozorní okamžitě na své zjištění a sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Strany zajistí dokumentaci poškození. Na později zjištěná poškození  nebude brán zřetel, a objednatel nemá právo na náhradu škody později vytýkanou. Dodavatel se zavazuje neprodleně sdělit své stanovisko k jednotlivým avizovaným poškozením, a to – není-li ke zjištění příčiny třeba více informací – v Reklamačním protokolu.
 • Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech, resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo, a to za podmínek vymezených výše. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.
 • Objednatel bere na vědomí že v případě, kdy věc, která bude předmětem stěhování nebo montáže má vyšší hodnotu než 8.500.000 Kč (nebo mají vyšší hodnotu všechny věci které budou předmětem stěhování nebo montáže dohromady), je povinen toto předem oznámit dodavateli, který o příslušnou hodnotu zajistí navýšení svého pojištění. Za způsobenou škodu na věcech, které jsou předmětem díla, dodavatel objednává právě do výše 8.500.000 Kč, nad tuto výši se objednatel práva na náhradu škody vzdává. Toto platí s výhradou individuální domluvy o sjednání navýšení profesního pojištění dodavatele. Tato domluva musí být zachycena písemně.
 • Dodavatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku jednání (konání či opomenutí konání) objednatele, zejména nerespektování dodavatelova doporučení sledujícího prevence vzniku škody, neposkytnutí součinnosti objednatele, vad obalů či pomůcek zajištěných objednatelem či v důsledku nesprávných informací o předmětu stěhování či o trase stěhování. Dodavatel má právo kdykoli v průběhu realizace zakázky upozornit na nutnost dodatečného zajištění ochrany stěhovaným věcem, a v důsledku jejího neposkytnutí má právo od smlouvy odstoupit, a nárokem na náhradu vynaložených nákladů. Současně nenese odpovědnost za škodu nebo ušlý zisk způsobený objednateli.
 • Dodavatel dále není odpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných věcí a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší stroje apod.
 • V případě existence dodavatelovy odpovědnosti za škodu se objednatel zavazuje poskytnout potřebné informace či součinnost dodavatelově smluvní pojišťovně v zájmu vypořádání následků škody z pojištění odpovědnosti dodavatele.

 

Řešení sporů

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a objednatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • Smluvní strany se zavazují v případě existence sporu tento nejprve odstranit vzájemným jednáním. Právní režim uzavřené smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, a spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky.
 • Prodávající je oprávněn k poskytování stěhovacích služeb na základě živnostenského

oprávnění.

 

Závěrečná ustanovení

 

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Objednatel doručuje dodavateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá obdobná právní jednání existující před počátkem platnosti těchto podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny na webových stránkách dodavatele dne 1.12.2023 a jsou platné od 1.12.2023
 • Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách.
 • V Praze dne 1.12.2023