Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, montáží, demontáží, servisu, odvozu na sběrný dvůr atd. (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli. Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Informace o dodavateli, kontaktní údaje

Obchodní název:

Machinery Movers s.r.o.

Místo podnikání:

Bělehradská 858/23, Praha 2

Identifikační číslo:

08676038

Daňové identifikační číslo:

CZ086 76 038

Telefon: +420 608 800 680

E-mail: [email protected]

WWW: machinerymovers.cz, machinerydealers.cz, machinerymovers.de 

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky

Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na www stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky vyhotoví nabídku služeb včetně odhadu ceny.

Objednatel podává závaznou objednávku služeb stěhování od dodavatele (dále jen „objednávka“) prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS nebo písemně (způsob doručení) anebo přijetím nabídky dodavatele podle předchozího odstavce, doručením na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. 2 těchto Podmínek, a to nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval).

V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na www stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 24 hodin od doručení, nejpozději do 24:00 hod. dne předcházeného požadovanému datu zakázky, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.

Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně (vzniká „zakázka“), ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.

Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

Zrušení objednávky

Objednatel může svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem.

V ostatních případech, kdy objednatel zruší potvrzenou zakázku, uhradí objednavatel náklady vynaložené s úkony. Náklady jsou vždy minimálně ve stejné výši jako záloha na stěhování, proto je záloha nevratná. 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů).

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. 

Právo dodavatele na změnu ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny zakázky stanovené podle čl. 3., pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce nebo se vyskytly překážky anebo situace, které nebylo možno předvídat. Například váha stěhovaného stroje neodpovídá poptávce.

Platební podmínky

Bankovním převodem 50% před zahájením prací a 50% po dokončení se splatností dle faktury.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje.

V případě, že není faktura objednavatelem uhrazena včas, pracovník objednavatele nejdříve urguje telefonicky, či e-mailovou cestou objednavatele s výzvou k úhradě. V případě, že objednavatele i přes urgenci neuhradí svou pohledávku, je věc předána k právnímu řešení celé záležitosti.

Poplatek za zpracování a zaslání písemné mimosoudní výzvy k úhradě dluhu je ve výši 1.000,-Kč a je zohledněn ve vystavené faktuře objednatelem a zaslán spolu s výzvou.

V případě neuhrazení dlužné částky na základě této písemné mimosoudní výzvy, kterou dodavatel považuje za poslední pokus o smír, je dodavatel připraven se domáhat svého nároku vůči objednavateli právní cestou, především pak podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře. V případě škodné události v průběhu stěhování je nutné zakázku doplatit. Následně o náhradě škody probíhá jednání s pojišťovnou. Machinery Movers s.r.o. je pojištěna na škodu 8,5 mil. Kč.

Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.

Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

  • zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
  • zajistit přípravky pro stěhování strojů, pokud nebylo domluveno jinak;
  • odčerpat provozní kapaliny stroje, pokud nebylo součástí objednávky;
  • připravit stroj do stěhovací polohy, pokud nebylo součástí objednávky;
  • zajistit po celou dobu stěhování k dispozici dodavatele VZV, pokud nebylo součástí objednávky;
  • zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;
  • zabezpečit hlídání stěhovaných věcí při stěhování v době, kdy jsou mimo dispozici stěhovacích manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);
  • připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.

Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejm. následující:

a) věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.;

b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;

c) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů.

Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované věci.

Reklamace, náhrada škody

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší stroje apod.

V případě, že dodavatel za škodu, která vznikla odpovědný je. Veškeré náklady na odčinění škody jsou hrazeny pojišťovnou, po předložení důkazů o vyčíslené škodě. Zakázka se dokončuje i přes vzniklou škodu a škodní událost není považována za důvod nezaplacení práce. 

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.2.2020. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na www stránkách dodavatele.

V Praze, dne 23.2.2020